Comitès Assessors

Consell Científic Consultiu GCAT

El Consell Científic Consultiu té la funció d'assessoria, i té com a missió el vetllar per la qualitat científica del projecte GCAT i el seu desenvolupament estratègic.  Assessora sobre la direcció i compliment dels objectius del projecte, i aconsella sobre les activitats estratègiques d'investigació a desenvolupar pel projecte

El Consell Científic Consultiu compta amb un reglament de funcionament intern, on s'estableix la dinàmica de funcionament per tal de garantir la independència, l'absència de conflicte d'interessos i la forma de relació amb el Consell Directiu GCAT.

Els membres seran nombrats pel Comitè de Direcció per períodes renovables de cinc anys.

Comitè Ètic Associat del GCAT

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol tutela i supervisa l'activitat ètica i legal generada pel GCAT.

 El CEIC és un element clau en el desenvolupament de l'activitat GCAT tenint com a missió procurar la correcta realització de la investigació biomèdica, des del punt de vista metodològic, ètic i legal, així com per la protecció dels subjectes d'investigació, de manera que es respectin els principis de justícia, beneficència i autonomia d'aquests.

Comitè d'Avaluació Científica del GCAT

El Comitè d'Avaluació Científica té la funció de tutelar de forma independent la qualitat científica i tècnica dels projectes de recerca desenvolupats per tercers. El Comitè d'Avaluació dona assessorament científic general sobre l'adequació dels procediments establerts en el funcionament del biobanc (adequació científica, adequació tècnica, bones pràctiques, qualitat, seguretat i traçabilitat), i avalua les sol·licituds de cessió de mostres i dades.

El Comitè extern està composat per un mínim de quatre membres amb coneixements en el camp de la recerca biomèdica i dirigit per un membre del Comitè Directiu del GCAT.

Per tal de garantir la independència i l'absència de conflictes d'interessos, el funcionament del comitè extern estarà regulat per un reglament. Els membres són nomenats pel comitè de direcció del GCAT per períodes renovables de 2 anys.

Membres actuals 

El Dr. Víctor Moreno(ELIMINAR) és actualment Director del Programa de Prevenció i Control del Càncer a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i investigador del GCAT.

https://www.icoprevencio.cat/ubs/member/victor-moreno/

ORCID 0000-0002-2818-5487

El Dr. Miquel Àngel Peinado(ELIMINAR) és director adjunt de l'IGTP i líder del grup de recerca Epigenetic Mechanisms of Cancer and Cell Differentiation que forma part del Programa de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (PMPPC).

http://www.germanstrias.org/cancer/epigenetic-mechanisms-of-cancer-and-cell-differentiation

ORCID 0000-0002-4090-793X

El Dr. Ignacio Blanco(ELIMINAR) és vicepresident de l'Associació Espanyola de Genètica Humana a més de coordinador del Programa d'Assessorament i Genètica Clínica a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol a Badalona

http://www.hospitalgermanstrias.cat/ca/unitat-genetica-clinica

ORCID 0000-0002-7414-7481

El Dr. Eduard Serra(ELIMINAR) lidera el grup Cáncer Hereditario de l'IGTP i  coordina el Joint Program for Molecular Diagnostics of Hereditary Cancer ICO-PMPPC a l'IGTP

http://www.germanstrias.org/cancer/hereditary-cancer

 ORCID 0000-0003-2895-9857

El Dr. Lauro Sumoy(ELIMINAR) és el cap de la unitat de Genòmica del Programa de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (PMPPC) i investigador sènior del grup de Genòmica i Bioinformàtica de l'IGTP

http://www.imppc.org/research-activities/genomics-and-bioinformatics

ORCID 0000-0003-0005-4618

Antics membres

​El Dr. Manuel Perucho(ELIMINAR) és actualment Director del Programa de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (PMPPC) a l'IGTP 

http://www.germanstrias.org/cancer/epigenetics-of-colon-cancer

ORCID 0000-0002-2169-2662