Confidencialitat

GCAT les teves dades segures i protegides legalment

El projecte GCAT té un compromís ferm amb els participants i els investigadors, per l'establiment,  desenvolupament i promoció de la recerca en el camp de la salut i benestar de la societat.  I aquest compromís s'evidencia en l'observació i compliment d'un marc d'actuació sobre els aspectes ètics, legals i socials (ELSI, Ethical legal and social implications en anglès) implicats o derivats de l'activitat del projecte GCAT.

Les dades i mostres seran utilitzades segons uns principis ètics i científics, tutelats per grups d'experts en ètica i científics, per conduir una recerca biomèdica ètica i compromesa amb la societat. (Per a més informació, visitar la part inferior del post)

La política GCAT s'ha definit amb coherència en el marc internacional de pràctiques en recerca biomèdica, i de forma concreta observant la Carta de Principis del  Public Population Project in Genomics and Society Project (P3G), que considera els següents principis ètics bàsics:

L'obligació de respectar l'autonomia dels participants en la investigació i protegir les persones amb capacitat reduïda. El respecte a l'autonomia implica el subministrament d'informació suficient als participants en la investigació per tal d'obtenir el seu consentiment lliure, informat i voluntari.

El deure de maximitzar els beneficis nets per als participants en la investigació i per a la societat en el seu conjunt, mentre s'avança en el coneixement i l'obligació de minimitzar i prevenir el dany a participants en la investigació.

El deure de promoure la confiança entre els investigadors i participants en la investigació.

Que vol dir ELSI per als participants en el projecte GCAT?

Participació altruista i voluntària

La participació en el projecte GCAT és voluntària, i l'acceptació es fa en el procés de signatura del consentiment informat establert de forma específica per a l'estudi. L'acceptació de la participació significa l'acord i el consentiment explícit per part del participant a cedir una mostra biològica així com les dades requerides per l'estudi, dades de caràcter personal i relacionades amb la salut necessàries per a la realització de la recerca.

Consentiment informat per participar en l'estudi

El formulari de consentiment informat GCAT considera tots els aspectes pertinents per protegir la confidencialitat i per promoure la integritat del donant, donant informació sobre projecte d'investigació, els procediments de responsabilitat, presa de mostres i el dret del col·laborador de conèixer i no-saber.

Els centres territorials de donació de sang del Banc de Sang i Teixits que col·laborin amb el projecte GCAT us donaràn còpies d'aquests documents.

Revocació del consentiment i baixa de l'estudi

Els col·laboradors podran abandonar l'estudi, o retirar el seu consentiment per a determinades àrees de recerca. Per formalitzar l'abandonament del GCAT, els col·laboradors hauran de signar una revocació especificant la seva voluntat expressa.

Retorn de resultats als col·laborador GCAT

Els participants de l'estudi, en consentint lliurement la seva participació, accepten un retorn limitat dels resultats  en les condicions pactades.

Els resultats d'interès general (Resultat de Recerca, RR) generats pels projectes d'investigació GCAT es posaran en coneixement de tots els participants mitjançant els canals informatius definits per a aquest  motiu (pàgina web GCAT i butlletí informatiu electrònic). Els continguts seran d'informació general sobre la investigació global desenvolupada, informació sobre les metes generals assolides, o sobre la participació de les mostres i dades dels participants GCAT en els projectes d'investigació.

El retorn dels resultats d'interès individual (Resultat de Recerca Individuals, RRI) es limitarà estrictament als individus dels que es disposi de resultats que tinguin un impacte en la salut reproductiva o l'estat de salut de la persona. El retorn es basa sobre l'estimació de tres punts informatius dels resultats:

Accés a les dades i mostres

Les mostres i dades del projecte GCAT podran ser usades per a recerca biomèdica per les universitats, institucions públiques i empreses privades, amb o sense ànim de lucre. L'ús compartit de les mostres biològiques és un objectiu del GCAT.

Pel caràcter limitat i exhaurible de les mostres, i pel caràcter estratègic de la informació associada, principal valor afegit de la col·lecció, l'accés i cessió serà controlat per comitès específics d'accés a les dades.

Veure documents de consentiment