Els drets ARCO

El GCAT està totalment compromès amb la protecció i confidencialitat de dades i mostres cedides, de conformitat amb el dret a la protecció de les dades personals que estableix l'article 18 de la Constitució Espanyola i l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En compliment de la llei (Llei orgànica espanyola 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal), per tal de mantenir la cadena de custòdia i garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, el GCAT garanteix que totes les dades i el material de les mostres cedits seran identificables i tots els canvis realitzats durant el seguiment estaran identificats.

Drets ARCO dels col·laboradors GCAT

Els participants del GCAT que cedeixen dades personals adquireixen el drets a la modificació de les mateixes: accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els anomenats drets ARCO.

Dret d'accés

El dret d'accés consisteix en la facultat d'una persona de conèixer o interessar-se per conèixer les seves dades personals en possessió d'un responsable o titular de dades personals. Seguint un procediment establert, el particular sol·licita informació al titular o responsable del fitxer de dades sobre quines dades té i com les ha obtingudes.

Dret de rectificació

El dret de rectificació consisteix en la facultat d'una persona de, conegudes les seves dades personals en possessió d'un responsable o titular de dades personals, poder sol·licitar a aquest la rectificació d'alguna dada en particular o de totes (per exemple, un canvi d'adreça, el nom incorrecte, un telèfon antic, etc.), quan siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació consisteix en la facultat d'una persona de, conegudes les seves dades personals en possessió d'un responsable o titular de dades personals, poder sol·licitar a aquest la cancel·lació d'una dada que resulti innecessària o no pertinent per a la finalitat amb la qual va ser recaptada. La dada serà bloquejada, és a dir, serà identificada i reservada per tal d'impedir el seu tractament. Mitjançant el dret de cancel·lació es pretén cancel·lar i bloquejar dades inexactes d'un particular existents en un fitxer.

Dret d'oposició

El dret d'oposició consisteix en la facultat d'una persona de, conegudes les seves dades personals en possessió d'un responsable o titular de dades personals, poder oposar-se al tractament de les seves dades personals incloses en un fitxer.

Si vol exercir els seus drets ARCO, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres