Summary statistics

D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer Comunicació del qual és responsable l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer. La finalitat és la gestió habitual de les dades de contacte de subscriptors i interessats, publicacions i altres activitats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'una comunicació escrita i signada, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigit al Departament de Comunicacions, l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles s/n. 08916 de Badalona -Barcelona-. A la petició ha d'especificar el contingut següent: nom i cognoms de l'interessat, petició amb la qual cosa es concreta la sol·licitud, data i adreça per a notificacions.

With this acceptance, you agree that you will never attempt to identify any individual participant and you certify to be in compliance with all applicable local, state, and federal laws or regulations and institutional policies regarding human subjects and genetics research

*Els camps són obligatoris